Podmínky používání

Smlouva o poskytování služeb BLACKTYPEPEDIGREE a PODMÍNKY UŽITÍ

Datum účinnosti : 23.9.2013

Online Smlouva o poskytování služeb BLACKTYPEPEDIGREE (dále jen „Smlouva“) se vztahuje na tyto webové stránky BLACKTYPEPEDIGREE a jejich elektronický obsah.
Předpokladem užití této webové stránky a jejích služeb a/nebo dokončení registrace je poskytnutí elektronického podpisu zájemce o službu, kterým potvrdí svůj souhlas s podmínkami této Smlouvy.
V případě pokračování v užívání nebo přístupu do BLACKTYPEPEDIGREE zájemce o službu souhlasí s dodržováním podmínek BLACKTYPEPEDIGREE, jež se na něj vztahují.

Čl. I.

DOHODA MEZI UŽIVATELEM A BLACKTYPEPEDIGREE

Tato webová stránka BLACKTYPEPEDIGREE (dále jen "Webová stránka"), je zájemci o službu k dispozici (dále jen "Uživatel") pod podmínkou, že beze změny přijímá podmínky a upozornění zde uvedené. Ty mohou být čas od času bez předchozího upozornění měněny. Nejnovější verze je k dispozici pro Uživatelovu kontrolu kdykoliv www.blacktypepedigree.com.
Používáním této Webové stránky vyjadřuje Uživatel svůj výslovný souhlas s těmito podmínkami a upozorněními. Právo používat tuto Webovou stránku nebo jiný produkt nebo službu poskytovanou BLACKTYPEPEDIGREE se vztahuje pouze na Uživatele a nelze ho převést postoupením. Uživatel je povinen přijmout veškerá opatření nezbytná k zachování soukromí svého hesla.

Čl. II.

UŽIVATEL

Uživatel je povinen poskytnout BLACKTYPEPEDIGREE přesné, úplné a aktuální informace týkající se jeho skutečného jména a platné e-mailové adresy a dalších kontaktních údajů poskytnutých Uživatelem při registraci.

Čl. III.

OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ UŽITÍ

Tato Webová stránka je určena pro Uživatele k osobnímu a nekomerčnímu užití. Uživatel nesmí jakkoliv komerčně využívat informace nebo služby získané z této Webové stránky nebo je poskytovat třetím stranám, ledaže k tomu obdrží předchozí výslovný písemný souhlas BLACKTYPE PEDIGREE.

Čl. IV.

POVINNOSTI UŽIVATELE

V případě přístupu k nebo používání BLACKTYPEPEDIGREE Uživatel nesmí:

- poškodit jiné osoby;
- porušovat dobré mravy;
- porušovat práva duševního vlastnictví nebo jiné vlastnické právo;
- nahrát jakýkoliv obsah obsahující virus, nebo jakýkoli jiný program, který by mohl poškodit data;
- svévolně upravit nebo odstranit jakýkoli obsah;   
- přenášet, ukládat nebo nahrávat hypertextové odkazy nebo obsah, ke kterému Uživatel není oprávněn, zejména odkazy nebo obsah, který je protiprávní; 
- šířit reklamy nebo nevyžádané e-maily nebo podobný materiál, dále Uživatel nebude nabízet účast v jakékoli loterii, hře na způsobu „pyramidy“ nebo podobné činnosti.

Čl. V.

ODMÍTNUTÍ PŘÍSTUPU

BLACKTYPEPEDIGREE může odepřít Uživateli přístup na Webové stránky kdykoliv, a to zejména v případě, kdy Uživatel poruší jakoukoli povinnost vyplývající z těchto podmínek užívání nebo se dopustí jakéhokoliv protiprávního jednání ve vztahu k užití Webové stránky.

Čl. VI.

POVAHA SLUŽBY

BLACKTYPEPEDIGREE není odpovědná za rozhodnutí Uživatele učiněná v důsledku informací poskytnutých prostřednictvím této Webové stránky. BLACKTYPEPEDIGREE neposkytuje žádnou záruku pravdivosti či úplnosti informací poskytnutých ostatními uživateli. Všechny informace zde uvedené podléhají změnám bez předchozího upozornění.

Čl. VII.

VYLOUČENÍ A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

A. Uživatel výslovně souhlasí s tím, že použití této Webové stránky je na jeho nebo vlastní riziko. BLACKTYPEPEDIGREE ani jeho pracovníci či vlastník této Webové stránky nezaručuje, že používání této Webové stránky bude nepřerušené a bez chyb či závad, ani nezaručuje správnost a pravdivost informací uveřejněných prostřednictvím této Webové stránky dalšími uživateli.

B. Vyloučení odpovědnosti obsažené v této části se vztahuje na veškeré škody (včetně ztráty na zisku) nebo zranění způsobené jakýmkoliv užitím nebo nemožností užití Webové stránky BLACKTYPEPEDIGREE nebo použitím zde uveřejněných informací (vztahuje se na veškerý obsah Webové stránky).

C. Uživatel souhlasí s tím, že odpovědnost BLACKTYPEPEDIGREE, jejích pracovníků i jejího vlastníka vyplývající z jakéhokoliv právního nároku (ať ze Smlouvy nebo jinak) jakkoliv související s touto Webovou stránkou nebo s informací na této Webové stránce nesmí překročit částku, kterou Uživatel zaplatil BLACKTYPE PEDIGREE za používání její Webové stránky. Jelikož právní řád některých států neumožňuje vyloučení nebo omezení odpovědnosti za následné nebo nahodilé škody, výše uvedené omezení se nevztahuje na Uživatele.

Čl. VIII.

ZMĚNY SLUŽEB

BLACKTYPEPEDIGREE má právo kdykoliv zavést nebo změnit předplacené služby vztahující se k užívání těchto Webových stránek nebo jejich části, včetně, ale nikoli výlučně, stanovení ceny, doby trvání předplacených služeb. Změny ceny a doby trvání předplatného nabývají účinnosti ke konci Uživatelova aktuálního předplaceného období.

Čl. IX.

ZMĚNY PODMÍNEK

BLACKTYPEPEDIGREE je oprávněna kdykoliv zavést nebo změnit tyto podmínky platné pro Uživatelovo užívání této Webové stránky nebo její části.
Tyto změny budou účinné okamžitě po oznámení učiněném následujícími prostředky, včetně, nikoli výlučně, umístěním na Webové stránce, upravenou verzí této Smlouvy a / nebo oznámením elektronickou nebo klasickou poštou.
Pokud se bude některá z těchto změn jevit Uživateli nepřijatelná, může Uživatel ukončit svůj uživatelský účet.
Jakékoliv další užívání této Webové stránky Uživatelem po takovém oznámení (jiném než ukončení Uživatelovy registrace dle článku IX. Smlouvy) bude považováno za Uživatelův souhlas s takovými změnami.
Uživatel souhlasí s pravidelným shlédnutím podmínek, aby byl s těmito změnami obeznámen.

Čl. X.

ODKAZY

Tato Webová stránka může obsahovat hypertextové odkazy nebo zveřejněné rodokmeny a informace o jiných webových stránkách provozovaných třetími subjekty. BLACKTYPE PEDIGREE není odpovědná za dostupnost těchto externích stránek, jejich obsah, reklamu a produkty uveřejněné na těchto externích stránkách.

Čl. XI.

AUTORSKÉ PRÁVO

Některá jména, loga a/nebo fráze na těchto Webových stránkách mohou představovat ochranné známky a/nebo může zasahovat do autorských práv BLACKTYPEPEDIGREE nebo jejích uživatelů.

Čl. XII.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje poskytnuté Uživatelem BLACKTYPEPEDIGREE budou použity pouze v souvislosti se službami poskytovanými na této Webové stránce a nebudou předávány třetím osobám.

Čl. XIII.

PRODLOUŽENÍ

V rámci registračního procesu má Uživatel možnost zvolit automatické obnovení předplaceného období. Nové období bude v takovém případě účtováno podle stávající sazby po celou dobu trvání vybrané služby. Pokud Uživatel nezvolí funkci automatického obnovení, je nutné provést obnovení manuálně. Pokud služba není obnovena, bude tato Smlouva ukončena.

Art. XIV.

UKONČENÍ

BLACKTYPEPEDIGREE nebo Uživatel může tuto Smlouvu kdykoli vypovědět bez udání důvodu.
Uživatel musí tuto Smlouvu vypovědět zasláním písemného oznámení na email: [email protected].
Uživatelova výpověď nabude účinnosti doručením BLACK TYPE PEDIGREE.
Poplatky za každé období poskytování služby se platí předem a jsou nevratné zcela nebo zčásti. Poplatek nebude vrácen v případě výpovědi ze strany BLACKTYPE PEDIGREE pro porušení Smlouvy nebo podmínek zde uvedených.
Vyloučení ustanovení o zárukách a omezení odpovědnosti a náhrady škody zůstávají v platnosti i poté, co tato Smlouva byla ukončena kteroukoliv ze stran.

Art. XV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato Smlouva a veškerá provozní pravidla této Webové stránce zřízené BLACKTYPE PEDIGREE představují úplnou dohodu smluvních stran s ohledem na předmět této Smlouvy a nahrazuje všechny předchozí písemné či ústní dohody sjednané mezi smluvními stranami s ohledem k daného předmětu.
Tato smlouva se řídí a vykládá v souladu se zákony České republiky, bez ohledu na kolizní normy.
Bude-li kterákoli část této Smlouvy shledána neplatnou nebo nevymahatelnou, bude tato část považována za oddělitelnou a nebude mít vliv na platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení.

Výhody registrace

Registrací získáte Basic účet, který vám umožní pohodlnější práci s rodokmeny, získáte přístup ke službě Female Family i mnohem podrobnější informace o blacktype kariérách koní.

Získejte Premium účet a s ním řadu výhod

Předplaťte si Premium účet a budete moci využívat všech služeb, které stránky nabízejí a budou nabízet, včetně unikátního Newsletteru, který Vás upozorní na nová data v naší databázi podle Vašeho vlastního výběru.

Naposledy navštívení koně
  • Žádný kůň nenalezen
Naposledy využité služby
  • Žádné služby nenalezeny
Nejčastěji zobrazení koně

Nemáte oprávnění pro prohlížení tohoto obsahu

Chcete-li získat přístup k této funkci prosím přihlaste se.

Nemáte ještě založený účet? Prosím register.

Nemáte oprávnění pro prohlížení tohoto obsahu

To get access to this function please !login to your premium account..

Nemáte ještě založený účet? Prosím zaregistrujte se.